* * *

POLITYKA PRYWATNOŚCI

* * *

* * *

POLITYKA PRYWATNOŚCI

* * *

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie formularza kontaktowego:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (oznaczane dalej jako „RODO”) informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Katarzyna Kozioł prowadząca działalność gospodarczą (Kancelarię) pod firmą: Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Kozioł, Aleje Jerozolimskie, nr 155, lok. 34, 02-326 Warszawa, NIP: 9661942703,REGON: 381787996;
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 3. Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób: listownie na adres: Aleje Jerozolimskie, nr 155, lok. 34, 02-326 Warszawa, w formie mailowej na adres poczty elektronicznej: adw.katarzyna.koziol@gmail.com, za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://katarzynakoziol.pl/kontakt/ oraz telefonicznie pod numerem telefonu: (+48) 733 980 087;
 4. Cel i podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:

Przetwarzam Państwa Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), zaś w przypadku nawiązania relacji kontraktowej z użytkownikiem strony również:
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO (konieczność wykonania umowy o świadczenie usług prawnych, której stroną jest podmiot danych),
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO (konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z prawa Unii lub polskiego prawa),
c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, ustalania konfliktów interesów, kontaktu w związku z realizacją umowy);

 1. Administrator nie przewiduje przekazania Państwa danych osobowych innemu odbiorcy z następującymi wyjątkami:
  a) podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, księgowe, hostingowe;
  b) firmy pocztowe i kurierskie;
  c) radcy prawni, adwokaci, aplikanci radcowscy i adwokaccy współpracujący z Administratorem.
 2. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Państwa pytanie. W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 4 (na wypadek woli nawiązania współpracy) obowiązek podania danych jest wymogiem umownym, bowiem niezbędnym do zawarcia umowy z Administratorem;
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po jej wygaśnięciu bądź rozwiązaniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń bądź do momentu wykonania praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy o adwokaturze oraz przepisów podatkowych i rachunkowych;
 4. W każdym czasie uprawnieni są Państwo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w zakresie obowiązujących przepisów; możecie Państwo także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, proszę o kontakt z Administratorem danych osobowych, o którym mowa w pkt nr 1. Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych osobowych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie zgodnie z danymi ujętymi w pkt nr 2.
 5. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.
 6. Państwa dane osobowe nie podlegają procesowi automatycznego przetwarzania, w tym profilowania, a także nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych przy analizie i /lub prowadzeniu sprawy:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (oznaczane dalej jako „RODO”) informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Katarzyna Kozioł prowadząca działalność gospodarczą (Kancelarię) pod firmą: Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Kozioł, Aleje Jerozolimskie, nr 155, lok. 34, 02-326 Warszawa, NIP: 9661942703,REGON: 381787996;
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 3. Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób: listownie na adres: Aleje Jerozolimskie, nr 155, lok. 34, 02-326 Warszawa, w formie mailowej na adres poczty elektronicznej: adw.katarzyna.koziol@gmail.com, za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://katarzynakoziol.pl/kontakt/ oraz telefonicznie pod numerem telefonu: (+48) 733 980 087;
 4. Cel i podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:
  d) art. 6 ust. 1 lit. b RODO (konieczność wykonania umowy o świadczenie usług prawnych, której stroną jest podmiot danych),
  e) art. 6 ust. 1 lit. c RODO (konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z prawa Unii lub polskiego prawa),
  f) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, ustalania konfliktów interesów, kontaktu w związku z realizacją umowy);
 5. Administrator nie przewiduje przekazania Państwa danych osobowych innemu odbiorcy z następującymi wyjątkami:
  d) podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, księgowe, hostingowe;
  e) firmy pocztowe i kurierskie;
  f) radcy prawni, adwokaci, aplikanci radcowscy i adwokaccy współpracujący z Administratorem.
 6. W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 4, obowiązek podania danych jest wymogiem umownym, jest bowiem niezbędne do zawarcia umowy z Administratorem.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po jej wygaśnięciu bądź rozwiązaniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń bądź do momentu wykonania praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy o adwokaturze oraz przepisów podatkowych i rachunkowych;
 8. W każdym czasie uprawnieni są Państwo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w zakresie obowiązujących przepisów; możecie Państwo także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, proszę o kontakt z Administratorem danych osobowych, o którym mowa w pkt nr 1. Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych osobowych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie zgodnie z danymi ujętymi w pkt nr 2.
 9. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.
 10. Państwa dane osobowe nie podlegają procesowi automatycznego przetwarzania, w tym profilowania, a także nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.

Klauzula informacyjna w zakresie plików cookies, logi serwera:
Niniejsza witryna przetwarza informacje zawarte w plikach cookies. W przypadku zbierania informacji o użytkownikach są zbierane wyłącznie anonimowe dane w postaci zbiorczej, nie obejmujące danych osobowych.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika niniejszej witryny i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych witryny. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz parametry alfanumeryczne.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika niniejszej witryny pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator witryny – Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Kozioł, Aleje Jerozolimskie, nr 155, lok. 34, 02-326 Warszawa, NIP: 9661942703,REGON: 381787996.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości stron internetowych witryny do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
W ramach niniejszej witryny stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
W ramach niniejszej witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach witryny,
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach witryny,
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych witryny,
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
Operator niniejszej witryny informuje, że w celu zbierania i analizowania zagregowanych informacji o korzystaniu z witryny korzysta z usługi Google Analytics. Administrator wykorzystuje więc zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem ww. narzędzi analitycznych (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).
Wskazuję następujące linki do stron zawierające informacje opisujące sposoby ustawień obsługi plików cookies w najpolpularniejszych na runku przeglądarkach:
1) Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
2) Edge: https://privacy.microsoft.com/pl-PL/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
3) Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
4) IE: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
5) Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
6) Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy witryny mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika witryny lub usunąć cookies zamieszczone wcześniej w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Usługobiorców w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

Pouczam Państwa o fakcie, iż Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator niniejszej witryny informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych witryny.

Logi serwera
Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki.
Więcej informacji na temat cookies.